Soto Ayam Hartono

[Indonesia]
Jl. Gunung Sari No. 52, Wonokromo, Surabaya