Titik Koma Coffee

[Kafe]
Jl. Juwono No. 25, Wonokromo, Surabaya